Cookie beleid vv Sliedrecht

De website van vv Sliedrecht is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacy beleid

Privacy beleid

vvsliedrecht.jpg

Privacy beleid

Voetbalvereniging Sliedrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voetbalvereniging Sliedrecht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Voetbalvereniging Sliedrecht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Voetbalvereniging Sliedrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalvereniging Sliedrecht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging Sliedrecht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Voetbalvereniging Sliedrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalvereniging Sliedrecht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging Sliedrecht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Voetbalvereniging Sliedrecht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voetbalvereniging Sliedrecht de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 •  

Uw persoonsgegevens worden door Voetbalvereniging Sliedrecht opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Voetbalvereniging Sliedrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Voetbalvereniging Sliedrecht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Cameratoezicht

 • Locatie
  Buiten de gebouwen van het complex wordt cameratoezicht toegepast. Bij binnenkomst wordt u daar op geattendeerd. Cameratoezicht helpt de vereniging om eigendommen, bezoekers en vrijwilligers te beschermen.
  De vereniging stelt zoveel als mogelijk ten doel om de inbreuk op de privacy van de bezoekers en het vrijwilligers zo klein mogelijk te houden. Er worden geen camera’s binnen in de gebouwen geplaatst.
 • Gerechtvaardigd belang
  De vereniging heeft belang om diefstal en inbraak tegen te gaan en/of bezoekers en vrijwilligers te beschermen.
 • Noodzaak cameratoezicht
  Naast het inbraakalarm protocol welke onderhouden wordt door Alert Security is cameratoezicht ook noodzakelijk.
 • Rechten bezoekers en vrijwilligers
  Voordat bezoekers het complex betreden worden zij op de hoogte gebracht van cameratoezicht d.m.v. de waarschuwingsborden.
  Daarnaast geeft v.v. Sliedrecht de volgende privacy rechten aan betrokkenen:
  - het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien;
  - het recht om vergeten te worden; 
  - het recht op beperking van de verwerking; 
  - het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens.
 • Bewaartermijn camerabeelden
  De vereniging bewaart de camerabeelden niet langer dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal, inbraak of ernstige conflicten? Dan is de vereniging vrij de betreffende beelden te bewaren tot dit incident is afgehandeld.

V.V. Sliedrecht Club-TV

In November 2018 is v.v. Sliedrecht een overeenkomst aangegaan met USportFor voor het installeren en beheren van een automatisch camerasysteem t.b.v. het opnemen van voetbalwedstrijden en trainingen op veld A (Hoofdveld).

USportFor heeft de automatische cameraman ontwikkeld voor het filmen van sportwedstrijden. Deze automatische cameraman is een camerasysteem, dat het spel volgt of dat nu buiten op het veld plaatsvindt of binnen een de zaal. De beelden kunnen worden gebruikt om wedstrijden live uit te zenden via de website plug in, de USportFor app of sociale media alsook om trainingen of wedstrijden te analyseren.
De automatische cameraman bestaat uit een camera system, een Real-time Image Analyser (RIA) en een aparte router. De camera wordt ter hoogte van de middellijn gehangen en genereert een hoog resolutie 180gr ‘fish eye’ beeld van het veld. De Ria optimaliseert dit beeld, trekt het recht en zoomt automatisch in op het spel. Hieruit wordt een hoge resolutie beeld gegenereerd, dit beeld wordt naar het USportFor (USF) platform gezonden.

Bewaarbeleid beelden v.v. Sliedrecht Club-tv
De Beelden blijven tien (10) dagen beschikbaar op het Platform in een direct opvraagbare Video on Demand omgeving. Hierna blijven de Beelden nog vijf (5) jaar beschikbaar in de opvraagbare Cold Storage omgeving.
Vijf (5) jaar na het ontstaan van de Beelden wordt Uscoutfor automatisch en van rechtswege eigenaar van de Beeldrechten en mag zij deze Beelden wissen. 

Voor verdere toelichting over de grondslagen, het rechtvaardig belang en alle andere AVG gerelateerde onderwerpen m.b.t. onze Club-TV verwijzen wij graag naar het document van Usportfor
Klik hier iom het document te downloaden

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Voetbalvereniging Sliedrecht
Sportlaan 7
3364 AT  Sliedrecht
Emai: [email protected]

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!